Mục tiêu đào tạo ngành kế toán

Mục tiêu đào tạo ngành kế toán

Mục tiêu đào tạo:

1. Về đạo đức lối sống và trách nhiệm công dân:

- Hiểu biết về kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiến pháp pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

2. Về Tác phong và thái độ làm việc:

- Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn.

- Có trình độ năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu học tập suốt đời.

3. Về kiến thức:

Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, tài chính tiền tệ, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

Có thể giúp kế toán trưởng trong công tác điều hành nghiệp vụ chuyên môn phát sinh và hệ thống sổ sách kế toán.

Hiểu biết phương pháp ghi chép, hướng dẫn và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hệ thống sổ sách kế toán.

Nắm vững phương pháp ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán và phần mềm báo cáo thuế và lập được hệ thống báo cáo kế toán.

Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn.

4. Về kỹ năng:

Lập được chứng từ, kiểm tra phân lọai chứng từ kế toán.

Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ tổng hợp và chi tiết.

Lập được báo cáo thuế và báo cáo tài chính.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Phân tích được cơ bản tình hình kinh tế tài chính trong doanh nghiệp.

Có đủ kiến thức và các khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính kế toán nói riêng với nhiệm vụ của nhân viên kế toán doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ…


    Các Tin Khác: