Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kế Toán Doanh Nghiệp

               CHUẦN ĐẦU RA CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:    

 1. 1. Tiếp cận và xử lý công việc chuyên nghiệp theo luật, chế độ và chuẩn mực kế toán.
 2. 2. Tổ chức và vận hành bộ máy kế toán đúng pháp luật.
 3. 3. Đảm nhiệm các vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng trong công ty vừa và nhỏ.

CHUẨN ĐẦU RA

 1. 1. Ứng dụng kiến thức toán học, tin học, pháp luật và chuyên ngành giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hạch toán Kế toán doanh nghiệp. (ABET b+e)
 2. 2. Vận dụng kiến thức khối ngành và cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp. (ABET a+c)
 3. 3. Lập, xử lý và lưu chuyển hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật (ABET f).
 4. 4. Áp dụng các phương pháp kế toán để hạch toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán theo chuẩn mực kế toán, thuế (ABET c).
 5. 5. Tính được các chỉ tiêu tài chính cơ bản để giúp nhà quản trị ra quyết định hiệu quả (ABET e+f).
 6. 6. Làm việc độc lập và nhóm hiệu quả (ABET d).
 7. 7. Ý thức được sự cần thiết phải học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, ngoại ngữ) và rèn luyện sức khỏe để phát triển sự nghiệp sau này của bản thân (ABET g).
 8. 8. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến công việc (ABET h+i).