Kết quả xét tốt nghiệp CĐ KTDN 15 và các khóa trước thi lại.