Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tạm thời lớp CĐKT 13.