Chuẩn đầu ra Cao đẳng kế toán

                                        CAO ĐẲNG KẾ TOÁN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên sau một vài năm đi làm (3 – 5 năm) sau khi tốt nghiệp có khả năng:

 1. 1.Làm việc độc lập, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kế toán, sử dụng các phương thức giao tiếp hiệu quả.
 2. 2.Vận dụng kiến thức chuyên sâu để xử lý số liệu kế toán; phân tích thông tin kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định quản lý tài chính của đơn vị.
 3. 3.Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, sẵn sàng tham gia các hội thảo với vai trò là người báo cáo; tham gia các khóa học ngắn hạn (kế toán trưởng) và dài hạn (học lên đại học, cao học hay chứng chỉ hành nghề kế toán) để không ngừng phát triển sự nghiệp.
 4. 4.Giữ vị trí kế toán tổng hợp, phó phòng hoặc trưởng phòng kế toán tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
 5. 5.Quy tụ một số người cùng chuyên môn thành lập và điều hành công ty dịch vụ kế toán.

CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp có khả năng:

 1. 1.Tư duy logic và biện chứng trong nhìn nhận và giải quyết vấn đề thực tế.
 2. 2.Chọn phương pháp rèn luyện sức khoẻ phù hợp và có kiến thức cơ bản về Quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu của một công dân có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
 3. 3.Định vị được các cơ hội và vị trí làm việc.
 4. 4.Vận dụng và cập nhật kiến thức về hiến pháp, luật thuế, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán.
 5. 5.Áp dụng được hệ thống chứng từ và tài khoản vào vận hành bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp.
 6. 6.Liên hệ kiến thức cơ sở ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp.
 7. 7.Thiết lập, xử lý, lưu chuyển và bảo quản hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán.
 8. 8.Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và báo cáo kế toán khác cho doanh nghiệp.
 9. 9.Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu,…).
 10. 10.Ứng dụng excel trong hạch toán kế toán và sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm hạch toán kế toán.
 11. 11.Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ.
 12. 12.Ý thức được sự cần thiết phải học tập thường xuyên để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
 13.  13.Đọc và nắm được ý nghĩa của các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán bằng tiếng Anh.