Kết quả xét tốt nghiệp CĐN KTDN 15 và các khóa trước thi lại.