Một số đề cương chi tiết mẫu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

Một số đề cương chi tiết mẫu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

Một số đề cương chi tiết mẫu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

+ Kế toán vốn bằng tiền

+ Kế toán công nợ

+ Kế toán tiền lương

+ Kế toán giá thành

+ Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 VON BANG TIEN.doc 47.104 KB
2 KT TINH GIA THANH.doc 47.104 KB
3 KQKD va BCTC.doc 63.488 KB
4 KETOANCONGNO.doc 59.904 KB
5 KE TOAN TIEN LUONG.doc 44.032 KB