ĐIỂM KẾT THÚC MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 3 - LỚP CĐKT 19

THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 3

THỜI GIAN KHIẾU NẠI ĐIỂM ĐẾN HẾT THỨ 6 NGÀY 24/9/2021

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CÐ KT 19-Kế toán tài chính doanh nghiệp 3.xls 66.048 KB