ĐIỂM KẾT THÚC MÔN ĐỒ ÁN NGHỀ TỔNG HỢP - LỚP CĐNKT 18