Tuyển dụng: Công ty TNHH Minh Anh tuyển kế toán lương thử việc 7tr

Công ty TNHH Minh Anh tuyển dụng kế toán
Y/c Công việc: 
► Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...
► Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa 
► Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả
► Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý
► Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
► Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ 
► Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng
► Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
► Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó.
► Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
► Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
► Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
► Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng
► Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo tháng)
► Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh
► Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc
► Lập các Báo cáo thuế theo quy định (đối với Cty khai thuế theo Quí) :
   + Báo cáo thuế VAT 
   + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
   + Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân
► Tính TNDN tạm tính theo quý
► Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)
► Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc...
 

Liên hệ:

+ Email: binhle@minhanhfilm.com.vn;

+ Điện Thoại: 0902616965